Wałbrzyska 48, 58-100 Świdnica +48 74 852 02 39 wesolapiateczka@vp.pl Poniedziałek-Piątek: 6.15-16.30

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego "Wesoła Piątka"

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „WESOŁA PIĄTKA”

1.Organ prowadzący przedszkole musi:

 • zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki,
 • zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,
 • dokonać wyboru bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych,
 • ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia,
 • do grupy przyporządkować tych samych opiekunów i zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny,
 • zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. W grupie może przebywać 12 dzieci, ilość ta może być zwiększona w uzasadnionych przypadkach jednak nie więcej niż o dwoje dzieci,
 • ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 • umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego,
 • wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk,
 • nadzorować korzystanie z dystrybutorów wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela,
 • zapewnić codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw , oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem sprzęt z którego dzieci nie będą korzystać,
 • monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków,
 • przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników, jak należy je stosować,
 • zorganizować spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy,
 • wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
 • umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,
 • przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (kontakt telefoniczny na telefon rodzica),
 • zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzać w temperaturze min. 60 O C.
 1. Nauczyciel musi:

 

 • wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone,
 • nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku,
 • usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować,
 • wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 • zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład jak zasłaniać twarz podczas kichania i kasłania,
 • unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,
 • zrezygnować z mycia zębów przez dzieci
 • opiekunowie muszą zachować dystans między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący min.1,5m
 • uzyskać zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli istnieje taka konieczność, w przypadku występowania niepokojących objawów.

 

 1. Rodzic powinien:

 

 • przekazać nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,
 • przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
 • wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
 • pamiętać o tym, że zabronione jest korzystanie z urządzeń na placu zabaw podczas przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodzica,
 • regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętać, żeby także je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Aktualności z Wesołej Piątki

Informacja

Drodzy Rodzice, jeżeli planujecie powrót Waszych dzieci do przedszkola to prosimy o wcześniejszą informację (min. 3 dni wcześniej), celem właściwego zaplanowania pracy w placówce. Informacje proszę przekazywać do nauczycieli grup lub...

Czytaj więcej

Oświadczenie rodzica

Świdnica,………………………………………..     Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, które uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w Świdnicy Zapoznałem(am) się i akceptuję zasady funkcjonowania przedszkola wprowadzone w związku z zagrożeniem COVID-19. Jestem świadomy(a) o możliwości zarażenia...

Czytaj więcej

Informacja dla rodziców

                              Informacja dla rodziców dotycząca przyprowadzania i  odbioru dziecka   Wnikliwe zapoznanie się z procedurą wewnętrzną bezpieczeństwa na terenie przedszkola udostępnioną wcześniej na stronie internetowej. Zabezpieczenie siebie i swojego dziecka ( jeśli...

Czytaj więcej