Wałbrzyska 48, 58-100 Świdnica +48 74 852 02 39 wesolapiateczka@vp.pl Poniedziałek-Piątek: 6.15-16.30

Statut

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

WESOŁA PIĄTKA

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania placówki oświatowej zwanej w dalszej części przedszkolem, którego nazwa brzmi:

 

Przedszkole Niepubliczne

Wesoła Piątka -Danuta Natanek

 

2. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 48.

 

 

3. Osobą prowadzącą przedszkole jest Danuta Natanek, z siedzibą Wierzbna , ul.Świdnicka 1A, 58-130 Żarów.

 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty we Wrocławiu z Delegaturą w Wałbrzychu.

 

5. Niniejszy statut opracowany został na podstawie art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ).

 

6. Statut został nadany przez organ prowadzący – Danutę Natanek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w ustawie o systemie oświaty. Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

2. Celem przedszkola jest:

 

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b) wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e) troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;

f) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

g) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

h) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;

i) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

j) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

k) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

 

3. Do zadań przedszkola należy:

 

a) pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy;

b) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

c) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

d) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

e) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;

f) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności;

g) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

h) współpraca z psychologiem, logopedą w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

 

4. Ponadto realizując cel aktywizacji lokalnej, przedszkole realizuje zadania w zakresie:

a) zajęć dla dzieci nie tylko w wieku przedszkolnym (adaptacyjne dla dzieci młodszych);

b) organizowanie i koordynacji spotkań dzieci i młodzieży, dorosłych; tworzenie grup zainteresowań;

c) organizowanie spotkań, konferencji, kursów i konkursów;

d) partnerskiej współpracy i wymiany z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, innymi placówkami;

e) korzystanie z funduszy unijnych, praca metodą projektów, czynnego propagowania idei wolontariatu;

f) pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł na realizację zadań związanych z rozwojem lokalnym.

 

 

 

5. Realizacja zadań przedszkola polega na zapewnieniu dzieciom opieki pedagogicznej w czasie pobytu w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem placówki. Opieka nad dziećmi powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom. W tym zadaniu wspierają ich asystentki nauczyciela.

 

6. Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną rozwoju wychowanków, udziela pomocy logopedycznej, psychologicznej i w zakresie korygowania wad postawy, organizując zajęcia z wychowankami oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli z tych dziedzin.

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankowi poprzez rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka.

 

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje dyrektor, udzielają jej wychowankom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

 

10. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanymi dla dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 3

 

1. Do kompetencji i zadań organu prowadzącego przedszkole należy:

 

a) nadawanie statutu przedszkola i zapoznanie z nim pracowników i rodziców;

b) sprawowanie kontroli nad finansami przedszkola;

c) określanie czasu pracy oddziałów przedszkolnych.

 

2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników. Dyrektor Przedszkola może udzielić pełnomocnictwa innej osobie fizycznej do reprezentowania Przedszkola na zewnątrz oraz kierowania bieżącą działalnością Przedszkola.

 

3. Zadania Dyrektora Przedszkola:

 

a) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

b) dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

c) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

d) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż;

e) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich bezpieczeństwo;

f) możliwość dokonywania zmian w statucie Przedszkola;

g) ustalanie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola;

h) kierowanie bieżącą działalnością pedagogiczną placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

i) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

j) koordynowanie opieki nad dziećmi;

k) przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę organizacji pracy w placówce;

l) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej dotyczącej nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m) współdziałanie z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola oraz instytucjami lokalnego środowiska;

n) wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy;

o) opracowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedkłada je do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

 

4. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w przypadku, kiedy nie ma możliwości rozwiązania umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami/opiekunami w sytuacjach:

 

a) nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu lub podważania dobrego imienia przedszkola, braku możliwości spełnienia przez przedszkole oczekiwań rodziców;

b) zalegania ponad miesiąc z zapłatą za pobyt dziecka w przedszkolu;

c) nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad jeden miesiąc bez podania przyczyny.

 

5. W sytuacji, kiedy umowa cywilnoprawna zostaje skutecznie rozwiązana, dyrektor nie podejmuje decyzji administracyjnej o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków.

W momencie zakończenia obowiązywania umowy dziecko przestaje być równocześnie przedszkolakiem i ustaje stosunek administracyjny pomiędzy dzieckiem a przedszkolem.

 

6. Rada pedagogiczna w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

 

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 

a) ustalanie pod względem merytorycznym zadania priorytetowe, w trakcie roku może nanosić w nich drobne zmiany i poprawki nie zmieniające koncepcji rocznej;

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

c) zgłaszanie uwag i proponowanie zmian w statucie;

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) wnioskowanie o skreślenie dziecka z listy wychowanków;

f) kierowanie dzieci na pogłębione badania psychologiczno-pedagogiczne.

 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

1. Organ prowadzący przedszkole może pełnić funkcję Dyrektora Przedszkola, bądź może wyznaczyć na to stanowisko inną osobę.

 

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw, które ustala organ prowadzący przedszkole.

 

3. W przedszkolu są trzy oddziały „rodzinne”, obejmujące dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

 

4. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 30 dzieci.

 

5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 

a) z dziećmi 2,5-4 letnimi około 15 minut;

b) z dziećmi 5-7 letnimi około 30 minut.

 

7. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

 

8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i na życzenie rodziców przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela-wychowawcy grupy.

 

10. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli:

 

a) nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci;

b) w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele ci odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci w czasie ich zajęć.

 

11. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym zostały powierzone oddziały.

 

12. W trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła.

 

13. Dzieci w przedszkolu mają możliwość leżakowania, dotyczy to w szczególności dzieci z najmłodszych grup wiekowych.

 

14. Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście z przedszkola.

 

15. Dzieci mogą być także odbierane przez osoby, które mogą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.

 

16. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

§ 5

 

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zapisu dziecka”.

 

2. Kryterium przyjęć stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa:

 

a) dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa;

b) dzieci z terenu miasta Świdnicy.

 

3. Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na jeden rok.

 

4. W przedszkolu są trzy oddziały „rodzinne”, obejmujące dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

 

5. Rekrutacja odbywa się przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na tzw. pobyt adaptacyjny.

 

WYCHOWANKOWIE

 

§ 6

 

1. Przedszkole respektuje prawa dziecka do:

 

a) akceptacji takim, jakim jest;

b) aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;

c) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

d) snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu: "na rozkaz”;

e) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;

f) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami;

g) aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;

h) wspólnoty i solidarności w grupie;

i) aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy;

j) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

k) zwrócenia się o radę do osób odpowiedzialnych i zaangażowanych;

l) komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;

ł) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;

m) badania i eksperymentowania;

n) różnorodności doświadczeń;

o) fantazji i własnych światów;

p) nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw;

r) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;

s) przebywania w ramach swoich możliwości tam, gdzie chce;

t) wystroju wnętrz odpowiadającego jego możliwościom percepcji i preferencjom;

u) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;

w) zdrowego żywienia;

z) do jedzenia jako przeżycia zmysłowego; odprężenia i spokoju podczas spożywania posiłków;

ź) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.

 

2. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

 

a) aktywności, twórczości, eksperymentowania;

b) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;

c) zaradności wobec sytuacji problemowych;

d) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;

e) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;

f) tolerancji, otwartości wobec innych;

g) bycia z innymi i dla innych pomocnym;

h) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.

 

RODZICE WYCHOWANKÓW

 

§ 7

 

1. Rodzice mają prawo do:

 

a) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych;

b) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć, podejmowanych prób i niepowodzeń;

c) uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu;

d) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;

e) wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki;

f) pobytu z dzieckiem w grupie w fazie adaptacji;

g) uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci;

h) udziału w uroczystościach przedszkolnych.

 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

a) przestrzeganie niniejszego statutu;

b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo;

c) terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;

d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

e) współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;

f) ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do przedszkola od następstw

nieszczęśliwego wypadku.

 

 

 

3.Współpraca rodziców z przedszkolem odbywa się w następujących formach:

 

a) zebrań grupowych;

b) konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrektorem lub nauczycielem;

c) kącików dla rodziców;

d) zajęć otwartych, wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci;

e) spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, wycieczek turystycznych;

f) i innych.

 

4. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji bieżących oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie z harmonogramem współpracy.

 

PRACOWNICY

 

§ 8

 

1. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

 

2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy. Każdemu pracownikowi powierza się zakres obowiązków, podpisany przez dyrektora i pracownika. Dokument jest przechowywany w teczce akt osobowych pracownika.

 

3. Do obowiązków nauczyciela należy:

 

a) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonym oddziale, osiąganie w optymalnym stopniu celów przedszkola ustalonych w programach;

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie o jego wzbogacanie i modernizowanie do Dyrektora Przedszkola;

c) wspieranie swoją postawą i działaniem pedagogicznym rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

d) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy;

e) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznawanie potrzeb dzieci;

g) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich dzieci;

h) informowanie rodziców i Dyrektora Przedszkola, a także Radę Pedagogiczną o wynikach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci;

i) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych w przedszkolu i przez instytucje wspomagające;

j) dbanie o własny estetyczny wygląd;

k) swoim zachowaniem i postawą być wzorem dla innych.

 

4. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.

 

5. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

 

6. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 

7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

 

8. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy od nauczycieli prowadzących oddział oraz od ustaleń wewnętrznych.

 

9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej.

 

10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

 

11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

 

12. Nauczyciel ma prawo określić ramy i zasady pobytu rodziców z dziećmi w grupie.

 

13. Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej organizując zajęcia z wychowankami oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli ze specjalistami z tych dziedzin.

 

14. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankami oraz w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,

b) zajęć specjalnych

c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d) porad i konsultacji.

 

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wynikającymi potrzebami.

 

16. Pensum pracy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu wynosi 20 godzin.

 

17. Do obowiązków pedagoga specjalnego należy:

a) współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

b) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w kontekście doboru metod i form pracy.
c) diagnozowanie indywidualnych potrzeb dziecka i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych .
d) współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz  dziecka i rodziny, w tym np.z poradniami specjalistycznymi, placówkami  doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, pracownikami socjalnymi, kuratorem sądowym i innymi
e) rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola.
f) informowanie rodziców i Dyrektora Przedszkola, a także Radę Pedagogiczną o wynikach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci.
g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom ale także nauczycielom.
h) wzbogacanie własnego warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczo – dydaktycznej, wnioskowanie o jego wzbogacanie i modernizowanie do organów kierowniczych przedszkola.
i) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i  światopoglądów.
j) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych w przedszkolu i przez instytucje wspomagające.
k) prowadzenie prawidłowo wymaganej prawem dokumentacji .
l) dbanie o własny estetyczny wygląd. Swoim zachowaniem i postawą być wzorem dla innych.

 

18. Do obowiązków asystenta nauczyciela należy:

 

a) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw i zajęć w sali i w ogrodzie;

b) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

c) udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i w dekorowaniu sali;

d) zaopatrywanie łazienki w czyste ręczniki, papier toaletowy, mydło, mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących;

e) minimum raz w miesiącu przeprowadzanie generalnego porządku - mycie okien, drzwi, pranie firan, mycie lamp oświetleniowych, dezynfekowanie zabawek, trzepanie dywanów;

f) odpowiadanie za organizację posiłków:

- przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką),

- rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom, wg ilości podanej do kuchni,

- estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców oraz waz i dzbanków),

- przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków,

- podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,

- pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;

g) natychmiastowe powiadamianie przełożonego, jeżeli na jej terenie mają miejsce zdarzenia mogące być groźne dla zdrowia lub życia przebywających tam osób lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola. Zgłaszanie usterek, niesprawności.

 

19. Do obowiązków kucharki należy:

 

a) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków;

b) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem;

c) nadzorowanie pracy w kuchni;

d) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż;

e) natychmiastowe zgłaszanie powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;

f) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;

g) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;

h) wykonywanie innych poleceń związanych z organizacją pracy w przedszkolu;

i) dbanie o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

 

20. Kucharka jest odpowiedzialna za:

 

a) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;

b) racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu;

c) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;

d) oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;

e) zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością, przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

f) wzorową czystość w kuchni i zapleczu, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.

 

 

21. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 

a) obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie);

b) rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

c) przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;

d) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

e) utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż oraz dyscypliny pracy;

f) mycie naczyń i sprzętu kuchennego wraz z wyparzaniem;

g) sprzątanie kuchni oraz zaplecza kuchennego, pranie fartuchów i ściereczek kuchennych;

h) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności;

i) pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.

 

22. Pracownicy obsługi zapewniają sprawne funkcjonowanie placówki, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Współdziałają z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

FINANSE

 

§ 9

 

1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

 

a) z opłat wnoszonych przez rodziców;

b) z dotacji budżetu miasta określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. nr 67 poz.329 oraz nr 106 poz.496 z późn. zm.);

c) z innych źródeł.

 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4. Czesne wnoszone przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

5. Rodzice zapisujący do przedszkola dwoje i więcej dzieci regulują stałą opłatę za jedno dziecko.

 

6. Zmniejszenie opłaty stałej może nastąpić na wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach. Wniosek taki powinien być złożony do Dyrektora Przedszkola najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego nieobecność dziecka.

 

7. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić w formie pisemnej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

 

ZAJĘCIA ZDALNE

 

§ 10

 

1. Każdy rodzic za zgodą zostaje wpisany do grupy przedszkolnej w komunikatorze informacyjnym WhatsApp.

 

2. Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane z wykorzystaniem:

 

a) poczty elektronicznej;

b) komunikatora WhatsApp i Facebooka;

c) materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN-u, kuratorium oświaty, CKE i OKE;

d) materiałów prezentowanych przez publiczną telewizję i radiofonię;

 

 

3. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).

 

4. Nauczyciele przekazują wychowankom z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, o których mowa w ust. 2, informację o zadaniach dla wychowanków z terminem ich wykonania/przesłania nie krótszym niż siedem dni i ustalonym w taki sposób, aby wychowankowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.

 

5. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenie nauczania zdalnego w siedzibie Przedszkola, z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego.

 

6. Dyrektor powołuje zespół ds. zdalnego nauczania, którego zadaniem jest wspieranie pozostałych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi oraz metodycznymi.

 

7. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

 

 

8. Celem obserwacji, o której mowa w ust. 7, jest weryfikowanie materiałów udostępnianych dzieciom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania wychowankom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania wychowanków w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych. Dyrektor prowadzi obserwacje zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym.

 

9. Dyrektor Przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli z rodzicami.

 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora Przedszkola w postaci SMS-ów, e-maili, z użyciem komunikatorów internetowych.

 

11. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.

 

12. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.

 

13. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

14. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólną zabawę na podwórku.

 

15. Zajęcia online lub offline oraz godziny konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi) i ewentualnie z dziećmi dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli.

 

16. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców (opiekunów prawnych) i ich dzieci w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. Nauczyciele wychowawcy potwierdzają obecność wychowanków na zajęciach.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, wszystkich pracowników przedszkola.

 

2. Statut nadaje przedszkolu organ prowadzący przedszkole. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku.

 

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący statut.

 

 

 

Organ prowadzący przedszkole

 

Danuta Natanek

Aktualności z Wesołej Piątki

WITAMY W PRZEDSZKOLU

31-08-2021

  Serdecznie witamy naszych Przedszkolaków i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi. Szczególnie ciepło witamy nowych przedszkolaków, którym życzymy...

Czytaj więcej

Wyprawki rok przedszkolny 2023/2024

06-09-2020

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPRAWKI DO GRUPY I   L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nazwa elementu wyprawki Ryza papieru ksero Blok techniczny - biały A4 Blok techniczny - kolorowy A4 Papier kolorowy A4 Kredki bambino Klej w sztyfcie Klej magiczny Teczka papierowa na gumkę Plastelina mała Pędzel szczecinowy gruby...

Czytaj więcej

List

14-05-2020

  Bardzo serdecznie witam Was Drodzy Rodzice. Szczególnie ciepło pragnę powitać tych, którzy po raz pierwszy zawitali w nasze progi. Mam nadzieję, że to miejsce przyniesie Wam mnóstwo ciekawych przeżyć.

Czytaj więcej