Wałbrzyska 48, 58-100 Świdnica +48 74 852 02 39 wesolapiateczka@vp.pl Poniedziałek-Piątek: 6.15-16.30

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego "Wesoła Piątka"

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „WESOŁA PIĄTKA”

1.Organ prowadzący przedszkole musi:

 • zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki,
 • zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,
 • dokonać wyboru bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych,
 • ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia,
 • do grupy przyporządkować tych samych opiekunów i zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny,
 • zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 • ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 • umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego,
 • wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk,
 • nadzorować korzystanie z dystrybutorów wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela,
 • zapewnić codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw , oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem sprzęt z którego dzieci nie będą korzystać,
 • monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków,
 • przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników, jak należy je stosować,
 • zorganizować spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy,
 • wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
 • umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,
 • przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami (kontakt telefoniczny na telefon rodzica),
 • zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzać w temperaturze min. 60 O C.
 1. Nauczyciel musi:

 

 • wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone,
 • nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku,
 • usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować,
 • wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 • zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład jak zasłaniać twarz podczas kichania i kasłania,
 • unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,
 • zrezygnować z mycia zębów przez dzieci
 • opiekunowie muszą zachować dystans między sobą, w każdej przestrzeni, wynoszący min.1,5m
 • uzyskać zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli istnieje taka konieczność, w przypadku występowania niepokojących objawów.

 

 1. Rodzic powinien:

 

 • przekazać nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,
 • przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
 • wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
 • pamiętać o tym, że zabronione jest korzystanie z urządzeń na placu zabaw podczas przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodzica,
 • regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętać, żeby także je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Aktualności z Wesołej Piątki

WITAMY W PRZEDSZKOLU

31-08-2021

  Serdecznie witamy naszych Przedszkolaków i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi. Szczególnie ciepło witamy nowych przedszkolaków, którym życzymy...

Czytaj więcej

Wyprawki rok przedszkolny 2023/2024

06-09-2020

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPRAWKI DO GRUPY I   L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nazwa elementu wyprawki Ryza papieru ksero Blok techniczny - biały A4 Blok techniczny - kolorowy A4 Papier kolorowy A4 Kredki bambino Klej w sztyfcie Klej magiczny Teczka papierowa na gumkę Plastelina mała Pędzel szczecinowy gruby...

Czytaj więcej

List

14-05-2020

  Bardzo serdecznie witam Was Drodzy Rodzice. Szczególnie ciepło pragnę powitać tych, którzy po raz pierwszy zawitali w nasze progi. Mam nadzieję, że to miejsce przyniesie Wam mnóstwo ciekawych przeżyć.

Czytaj więcej